Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Preambule 

Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je stanovení základních parametrů, podrobností a náležitostí při inzerci (dále jen „inzerenti“) v časopise Moje země (dále jen „časopis“), který vydává obchodní firma Moje země Česko s r.o., se sídlem v Brně, Gromešova 769/4, 621 00, IČ: 29364426, DIČ: CZ29364426, společnost je registrována u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 75575 – dále je „vydavatel“.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY/OBJEDNÁVKY O UVEŘEJNĚNÍ INZERCE – ZADÁVÁNÍ
INZERÁTŮ
1.1. Smlouva/objednávka o uveřejnění inzerce je mezi inzerentem a vydavatelem uzavřena:
a) podpisem smlouvy/objednávky o uveřejnění inzerce ve formě písemné, kdy pro účely této objednávky je stanoveno,
že pro uzavření objednávky inzerce postačuje zaslaný e-mail s objednávkou na uvedenou adresu vydavatele.
b) Smlouvou/objednávkou inzerenta ve formě písemné doručené poštou na adresu vydavatele.
1.2. Smlouva/objednávka předána výše uvedeným způsobem se stává pro inzerenta závaznou. Inzerent předáním smlouvy/objednávky potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami vydavatele platnými v době podpisu dokumentu a s technickými požadavky na inzertní podklady.
1.3. Smlouva/objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné splnění objednávky o uveřejnění reklamy, a to zejména: obchodní firmu zadavatele či jeho jméno a příjmení, název, sídlo a identifikační číslo, DIČ a jméno pracovníka odpovědného za objednávku a jeho kontaktní údaje. Dále zde musí být uveden termín zveřejnění, rozměr inzertní plochy, umístění a barevnost inzerátu.
1.4. Vydavatel potvrdí přijetí smlouvy/objednávky inzerentovi dle svého uvážení e-mailem, pokud není vyžádáno  písemné potvrzení zaslané poštou na adresu inzerenta.
1.5. Inzerent je zodpovědný za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů. Dále je také zodpovědný za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. V případě, kdy dodané podklady nebudou splňovat požadavky stanovené vydavatelstvím či budou jinak nevodné pro šíření (z důvodu obsahu, původu nebo formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo poškozuje-li dobré jméno vydavatele), bude o této skutečnosti vydavatelství bez zbytečného odkladu informovat zadavatele, který má možnost podklady doplnit či změnit, avšak nejpozději do okamžiku uzávěrky inzertních podkladů. V případě, kdy inzertní podklady nebudou ani v okamžiku uzávěrky inzertních podkladů splňovat požadavky vydavatelství, nebudou zveřejněny.
1.6. Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů uveřejněných v inzerátu a není povinen zkoumat, zda jim nejsou porušována práva třetích osob.

2.CENA REKLAMY – DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.1. Výše ceny za dílo je určena uzavřenou smlouvou/objednávkou a není-li výslovně dohodnuta, je určena těmito všeobecnými obchodními podmínkami a platným ceníkem vydavatelství pro časopis Moje země. Po okamžiku potvrzení objednávky ze strany inzerenta není možné dále měnit sjednanou cenu inzerce.
2.2. Splatnost ceny za uveřejnění inzerce – za dílo je do 14 dnů ode dne vystavení faktury (daňového dokladu), není-li objednávkovou smlouvou stanoveno jinak. Vydavatelství odešle fakturu (daňový doklad) inzerentovi na jeho adresu uvedenou v objednávce nebo Smlouvě o zveřejnění reklamy. Inzerent bude hradit společně s platbou za uveřejnění inzerce také DPH v aktuální výši. Společně s fakturou zašle vydavatelství inzerentovi také doklad o šíření reklamy – výtisk čísla se zveřejněnou inzercí.
2.3. Při prodlení v placení je inzerent povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky. Inzerent je dále povinen hradit náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vydavatelství má právo v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek inzerenta, včetně objednávek ze smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.
2.4. Pokud inzerent odstoupí od smlouvy/objednávky před vyčerpáním sjednaného objemu inzerce, je povinen uhradit kromě stornopoplatků také rozdíl mezi fakturovanými cenami za jeho inzerci a cenami dle ceníku bez poskytnutých slev. Tato povinnost mu vzniká i v případě, že vydavatel zastaví další otiskování jeho inzerce z důvodu neuhrazení faktur ve lhůtě splatnosti. 
2.5. Inzerent i vydavatel podpisem objednávky nebo Smlouvy o uveřejnění inzerce berou na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z objednávky inzerce u vydavatele, nebo které vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/94 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, s vyloučením pravomoci obecných soudů, jedním rozhodcem, který bude jmenován vydavatelem. 

3.REKLAMACE
3.1. Inzerent má v případě otištění zčásti nečitelného, nesprávného nebo úplného inzerátu nárok na slevu, a to v rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.
3.2. Nárok na slevu vzniká pouze v případě, že byly inzerentem dodrženy technické podmínky, které jsou nedílnou přílohou těchto Všeobecných obchodních podmínek. 3.3. Inzerent nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud v rámci zadaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu, a to nejpozději k datu uzávěrky inzertních podkladů. Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, nemá inzerent nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši inzerentovi.
3.4. Reklamovat inzerci je možno písemně do 14 dnů po zveřejnění inzerátu. 

4.SLEVY, PROVIZE, PŘÍPLATKY A STORNA
4.1. Inzerent má právo nárokovat slevy za opakování inzerátu, množstevní slevy a slevy při platbě předem dle aktuálního ceníku konkrétního časopisu.
4.2. V případě včasného a úplného dodání inzertních podkladů agenturou může agentuře, připravující pro klienta objednávku a inzertní podklady, vydavatel přiznat pnou agenturní slevu ve výši 15% z konečné ceny inzerce po všech ostatních slevách a provizích.
4.3. Za speciální požadavek inzerenta na umístění inzerátu v časopise má vydavatel právo účtovat při přirážku 20% k ceně určené ceníkem.
4.4. Odstoupit od objednávky lze pouze písemnou formou. Odstoupí-li inzerent od inzerce 10 dnů před uzávěrkou inzertních podkladů, zaplatí storno poplatek ve výši 30% hodnoty inzerce, do 3 dnů před uzávěrkou inzertních podkladů zaplatí storno poplatek ve výši 75% hodnoty inzerce a při 2 a méně dnech před uzávěrkou inzertních podkladů nebo jejich uzávěrce zaplatí storno poplatek ve výši 100% hodnoty inzerce. Stornovací poplatek je splatný okamžikem odstoupení. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
5.2. Ze závažných redakčních důvodů si vydavatel vyhrazuje právo nedodržet objednanou a potvrzenou pozici inzerátu. V takovém případě nebude fakturován příplatek za pozici inzerátu a zákazníkovi nepřísluší nárok na reklamaci.
5.3. Inzerent i vydavatel se dohodli, že mezi nimi uzavřené smlouvy/objednávky o uveřejnění reklamy a vztahy z nich vyplývající se budou řídit zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, a to ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku.
5.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018 a platí do vydání další aktualizace.